Responsbile Trees® – ett registrerat varumärke

I och med 2018 års säsong lanserar Julgranssajten konceptet Responsible trees.

Konceptet står för

En välgrundad deklaration av de julgranar som levereras, med avseende på etik, miljö och spårbarhet. Den finns på alla etiketter på träden under 2018 års säsong och framåt.

Deklarationen baseras på uppgifter som varje enskild producent har avgett om träden:

ursprung, från frö till planta

information om gödsling och ogräsbekämpning, samt vilka substanser och vilken teknik som använts

information om arbets- och anställningsförhållanden i verksamheten.

Kvaliteten hos informationen från producenterna kontrolleras av en extern revisor.

Ett målmedvetet stöd för utveckling av produktionsmetoder med minimal miljöpåverkan och starka etiska värden.

Målgruppen

Målgruppen för lanseringen av Responsible Tree-konceptet är slutkunderna. Vi ska leverera den information som slutkunderna begär – såväl köpare av julgranar som av dekorationskvistar – om den produkt vi levererar och som kunderna begär i inköpssituationen, i butiken eller på torget.

Trovärdiga produkter

Under de senaste åren har det kommit nya och strängare krav på de produkter som förs ut på marknaden – även inom vårt område. Kraven presenteras i form av EU-direktiv och/eller nationella lagar. Men de kommer i ökande grad även från köpare av produkterna, dvs. från vanliga konsumenter som handlar en julgran i en butik eller på torget. Kravet som ställs är trovärdiga produkter genom öppenhet och transparens. Marknaden efterfrågar allt mer av öppen och ärlig information om produkten, särskilt om vad som kan sammanfattas som miljöpåverkan och socialt ansvar – och som täcker hela processen från frö, via planta och träd – till den plats där kunden gör sitt inköp.

Samarbete är nyckeln

För att uppfylla dessa krav åtar vi oss, med ”Responsible Tree”-konceptet som utgångspunkt, att låta varje leverantör deklarera sin verksamhet sett till miljöaspekter och socialt ansvar när det gäller produktionen av den vara vi erbjuder. Nedan – och i bilaga 1 – presenterar vi den uppsättning frågor vi ställer till våra leverantörer, och som vi uppmanar dem att besvara så utförligt som möjligt.

Vi är ett grossistföretag och vårt mål är att effektivt få fram de produkter som våra kunder vill ha och behöver för att utveckla sin verksamhet. Julgranssajten har därför ett nära samarbete med leverantörerna. Vi betraktar våra leverantörer som partners. Vi har ett gemensamt intresse för det vi tillsammans gör, och vi är samtidigt medvetna om att varje aktör i kedjan måste generera ett tillfredsställande resultat genom partnerskapet.

Samla erfarenheter och följa upp

Det är alltid svårt att inleda projekt av detta slag, och de första åren kommer att präglas av osäkerhet om hur deklarationen ska utformas på ett ändamålsenligt sätt. Men vi kommer att följa upp varje ärende för att komplettera uppgifterna, och vi kommer att samla och studera erfarenheterna från de första säsongerna med konceptet tillsammans med våra leverantörer och kunder.

Hur kan kunder och konsumenter dra nytta av Responsible trees®?

Konsumenten, som har köpt sitt träd och kört hem det kan få information om hur trädet har producerats, om gödningsmedlen som använts, om ogräs- och insektsbekämpning (kemisk eller mekanisk) samt anställningsvillkoren för medarbetare i produktionen. Allt detta framgår av den deklaration som tillverkaren har slutfört och överlämnat till Julgransajten.

Här, i den första fasen av implementeringen av RT®, skickar konsumenten ett mail till Julgranssajten med det 6-siffriga numret på etiketten som sitter på trädet. Skicka gärna också med EAN-koden från etiketten. Vi svarar snabbt med relevant information.

Vår kund kan, om hen så önskar, använda metoden ovan för att få ett exempel på hur systemet fungerar – och som kunden kan visa om det senare kommer en konsumentförfrågan i butiken.

Vår kund kan även begära information före leverans, från systemet på odlingsnivå, t.ex. om ett parti Äkta Julgran prima/gul-märkta, som kunden har köpt och som vi har etiketterat och i vår logistik tilldelat denna kund. Denna information kan sökas på samma sätt, genom att skicka ett mail till oss med en begäran – och vi kommer att svara så fort vi kan.

De formulär som våra leverantörer fyller i och som ligger till grund för deklaration om träden.

(Här återges bara huvudpunkter och några rubriker)

Bilaga 1: Produktionsdata

Ursprung och genetisk information avseende de frön och plantor som ligger till grund för försäljningsklara träd. – Spårbarhet.

Viktiga steg och prioriteringar i produktionen – vilka gödningsprodukter och hur mycket, ogräsbekämpning som används – och hur (kemiska, biologiska eller tekniska metoder – eller en kombination). Hanteringen av insektsangrepp och formning av träd inkl. styrning av toppskott – hur (principer för styrning, kemiska eller manuella metoder).

Utförande av arbetet – produktvård och bearbetning för leverans under säsongen. Företagsägare, anställda medarbetare eller outsourcing. Löner och arbetsvillkor.

Program för utveckling och förbättring av produktionen, användningen av kemi inom ogräs- och insektsbekämpning och fokus på de förbättringar som den tekniska utvecklingen i branschen erbjuder för odling och därtill relaterat arbete.

Är företaget certifierat enligt en internationellt erkänd standard – eller planerar det att söka certifiering?

 

Bilaga 2: Logistik

Är miljömässig optimering en del av företagets planering av transportarbetet – och vilka är i så fall de viktigaste faktorerna som man arbetar med?

Vilken roll spelar de internationella kör-/vilotidsreglerna för att organisera transporter – och därmed för miljöhänsyn?

Socialt ansvar inom transport och logistik – används egna bilar med anställda förare eller outsourcas transportarbetet till andra företag? Outsourcas transportarbete till utländska företag, och innehåller avtalet i så fall bestämmelser om förarnas löner och arbetsvillkor?

Finns det planer och program för utveckling inom miljöansvar och socialt ansvar i företaget?

Är företaget certifierat enligt en internationellt erkänd standard – eller planerar den att söka certifiering?